شماره تلفن مرکز

نام مرکز تلفن

441-442-443-444

مدنی  

329-330-331-332-333

ولیعصر  

334-335-336-337

رجایی  

540-541-542-543

طالقانی  

280-281-282-284

بهار  

476-477-478-479

آزادی  

380-381-382

ال گلی  

424-425

چمران  

523-524-525-526

رحیمیان  

384-385

یاقچیان  

553-554-555-556-557

قندی  

445-446-447

باکری  

655-656-657-658

شهریار  

637

فجر  

286-287-288-289

علامه  

667-668-669

فهمیده  

420-421

سردرود
سس